3. มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก และดุลการค้า

ข้อมูลตัวชี้วัด “มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก และดุลการค้า”

สถานการณ์การนำเข้าสินค้าใน พ.ศ. 2562 มีมูลค่าการนำเข้าสินค้ารวม 74.26 แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.92 จาก พ.ศ. 2561 (กรมศุลกากร, 2563) เนื่องจากการส่งออกหดตัวต่อเนื่อง เป็นผลมาจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวลง จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง และเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง โดยมีสินค้านำเข้าสำคัญ 5 รายการ มีสัดส่วนการนำเข้ารวม ร้อยละ 37.31 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด ได้แก่ น้ำมันดิบ เครื่องจักรกล/ส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้า/ส่วนประกอบเคมีภัณฑ์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (กรมการค้าต่างประเทศ, 2563ก) สำหรับการส่งออกสินค้าใน พ.ศ. 2562 มีมูลค่าการส่งออกรวม 76.19 แสนล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 5.94 จาก พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (กรมศุลกากร, 2563)

สำหรับมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าใน พ.ศ. 2562 อยู่ในภาวะได้ดุลการค้า โดยมีมูลค่าการส่งออกมากกว่ามูลค่าการนำเข้าประมาณ 1.93 แสนล้านบาท และเมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า ดุลการค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง พ.ศ. 2556-2559 มีแนวโน้มลดลงในช่วง พ.ศ. 2559-2561 และกลับมาเพิ่มขึ้นใน พ.ศ. 2562  (กรมศุลกากร, 2563)

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้าสินค้ารวม 32.69 แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.94 จากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. 2562 ที่มีมูลค่าการนำเข้าสินค้ารวม 37.99 แสนล้านบาท สำหรับการส่งออกสินค้า พบว่า มีมูลค่าการส่งออกสินค้ารวม 35.59 แสนล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.25 จากช่วงเดียวกันใน พ.ศ. 2562 ที่มีมูลค่าการส่งออกสินค้ารวม 38.80 แสนล้านบาท (กรมศุลกากร, 2563) ซึ่งมูลค่าการนำเข้าและส่งออกของไทยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ที่ลดลงเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจและการค้าโลก และการประกาศล็อกดาวน์ (Lock Down) ของหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลทำให้ห่วงโซ่การผลิตหยุดชะงัก ประกอบกับรัฐบาลยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศได้ ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศหดตัวอย่างรุนแรง (กรมการค้าต่างประเทศ, 2563ข และ 2563ค) อย่างไรก็ตาม มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ยังอยู่ในภาวะได้ดุลการค้าโดยมีมูลค่าการส่งออกสูงกว่าการนำเข้าสินค้าประมาณ 2.90 แสนล้านบาท (กรมศุลกากร, 2563)

มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก และดุลการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: กรมศุลกากร (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล